Internetowa Giełda Towarowa NetBrokers jest największą w Polsce platformą skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym.  
 
 
wersja polska
wersja angielska
wersja rosyjska
 
Tabela ofert
 Kod firmy:
 ID:
 Hasło:
Wejście Rejestracja
   
 
  | O firmie | Cennik | Reklama | Informacje prasowe | Instrukcja obsługi | Kontakt | Charakterystyka Tabeli Ofert |
 
   
 
Miejsce na Twoją
reklamę
Miejsce na Twoją
reklamę
 
 
      Wyświetlanie wyników: 10 25 50 wszystkie                waluty online: [Bankier.pl]
 
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | na dół | strona główna | administrator |     
 
 
Unia Europejska
  Wspólna Polityka Rolna
- Informacje ogólne
- Dopłaty bezpośrednie
- WPR na lata 2014-2020
- Płatności bezpośrednie

-

Handel zagraniczny
- Portal UE
   
Rynki towarowe
  Mięso
- Notowania
- Notowania rynków zagranicznych
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW: [ wieprzowina, wolowina, drób, baranina ]
  Zboże
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Pasze
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Owoce i warzywa
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Mleko
- Notowania
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Cukier
- Komentarze i analizy
- Informacje MRiRW
  Prognozy
- Ogólne,    Mięso
- Zboże,      Mleko
  Wykresy cen towarów
- Wykresy z tabeli NetBrokers
   
Wokół rynków
- Środki ochrony roślin [10]
- Pasze i dodatki [37]
- Przyprawy i osłonki [19]
- Maszyny i urządzenia [27]
- Usługi transportowe [74]
- Wędliny [14]
- Magazyny, chłodnie, itp. [44]
   
 
 
Komentarze i analizy
2020-07-03
Nawet 500 zł kary za niewywiązywane się z obowiązku segregacji i wywozu śmieci

MSWiA pracuje nad nowym projektem, mającym nadać szersze uprawnienia strażnikom gminnym i miejskim, aby skutecznie egzekwować zobowiązania magazynowania, segregacji i wywozu śmieci. Będą oni mogli nakładać mandaty karne do 500 zł na właścicieli nieruchomości.
Na chwilę obecną strażnicy gminni i miejscy mogą głównie pouczać osoby nie wywiązujące się ze swoich obowiązków związanych z prawidłowym magazynowaniem, segregacją oraz wywozem. Jednak w najbliższej przyszłości ma się to diametralnie zmienić.

Trwają prace nad nowym projektem rozporządzenia MSWiA, które wprowadzi zmiany w rozporządzeniu w sprawie wykroczeń. Wraz z tą zmianą strażnicy gminni będą uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Zgodnie z nowym projektem, strażnicy gminni i miejscy, będą mieli prawo nałożenia mandatu karnego nie tylko za nieprawidłowe magazynowanie, segregację śmieci i niewywiązywanie się z obowiązku ich wywozu, lecz także za niezłożenie w terminie 14 dni deklaracji śmieciowej. Co więcej, strażnicy będą mieli prawo skontrolować, czy właściciel nieruchomości podał prawidłowe informacje i nie zaniżył liczby mieszkańców podanych w deklaracji śmieciowej.

Podstawy prawne do nakładania kar
Jak podaje MSWiA, art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził możliwość ukarania karą grzywny za niezłożenie, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ww. ustawy, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Co ważniejsze funkcjonariusze straży będą też mogli sprawdzić, czy właściciel nieruchomości zobowiązując się w deklaracji do segregowania śmieci, rzeczywiście wywiązuje się z tego obowiązku.

MSWiA w tym przypadku podpiera się przepisem z art. 6m ust. 2 ww. ustawy stanowi, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązanych złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Strażnicy gminni i miejscy przed nałożeniem mandatu karnego będą też weryfikować, czy właściciel nieruchomości posiada przydomowej kompostowni, jeżeli w deklaracji zobowiązali się do kompostowania bioodpadów.

Jak określa art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za nieposiadanie kompostownika przydomowego lub niekompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 także grozi grzywna (zgodnie z tym przepisem Rada Gminy może wymagać od właściciela nieruchomości zawarcia w złożonej deklaracji informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne).

Skoro ustawodawca jasno określił obowiązki właścicieli nieruchomości oraz wprowadził przepisy pozwalające nawet na karanie tych osób, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków określonych w deklaracji śmieciowej, dlaczego MSWiA chce zaostrzania kar?

Sprawniejsze karanie za niedopełnienie obowiązku
Jak podkreśla MSWiA, z dotychczasowych doświadczeń strażników wynika, że znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powołuje się przy tym na liczne przeprowadzone kontrole, gdzie strażnicy gminni i miejscy spotkali się z przypadkami "świadomej nieprawidłowej segregacji odpadów, pomimo złożonej deklaracji wskazującej na taką segregację, w tym przypadki całkowitego braku segregacji, gdzie wszystkie odpady umieszczane są w pojemniku na odpady zmieszane" - podaje MSWiA w uzasadnieniu zmian w projekcie nowelizującym Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Ponadto MSWiA uzasadnia możliwość nakładania mandatów karnych tym "że obecna możliwość zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, może skłonić część właścicieli nieruchomości do zadeklarowania posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów, a w rzeczywistości składowania takich odpadów w innych miejscach.

MSWiA podkreśla że dodanie nowych uprawnień mandatowych strażnikom gminnym (miejskim) umożliwi sprawne karanie właścicieli nieruchomości za:

- niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- nieposiadania kompostownika przydomowego lub nieskładowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, mimo takiej deklaracji.

Realizacja powyższych zadań przez strażników gminnych (miejskich) ma w znacznym stopniu wpłynąć na pozytywnie na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach przez ograniczenie zachowań niezgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.

Niewłaściwe magazynowanie odpadów też będzie karane
MSWiA chce także nakładać mandaty karne na właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców (budowlanych) za niewłaściwe magazynowanie odpadów na terenie posesji lub np. budowy.

W obecnie przyjętym porządku prawnym za niewłaściwe magazynowanie odpadów nakładane będą kary administracyjne, a właściwym organem w tym zakresie jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Jednak zdaniem MSWiA, rozszerzenie uprawnień funkcjonariuszy straży gminnej i miejskiej będzie równoznaczne ze skuteczniejszym egzekwowaniem obowiązku prawidłowego magazynowania odpadów.

I tu MSWiA także powołuje się na doświadczenia funkcjonariuszy: "Jak wskazują straże gminne (miejskie), czyny takie są powszechne na terenach budów, gdzie odpady w postaci kawałków styropianu, folii, płyt kartonowo-gipsowych, opakowań po materiałach budowlanych, w tym wiadra po chemii budowlanej, bardzo często składowane są bezpośrednio na powierzchni gruntu i w żaden sposób nie są zabezpieczane. Postępowanie takie w konsekwencji jest zagrożeniem dla środowiska, ale również staje się bardzo uciążliwe dla mieszkańców obszarów na których prowadzone są inwestycje".

Zdaniem MSWiA, umożliwienia dalszego skutecznego egzekwowania prawidłowej segregacji i wywozu śmieci i bioodpadów, w tym i prawidłowe magazynowanie odpadów niezbędne jest dodanie do nowelizowanego Rozporządzenia, art. 171 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który mówi że:

"Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 zasady prowadzenia gospodarki odpadami podlega karze aresztu albo grzywny".

Powyższy artykuł dodany w nowelizowanym rozporządzeniu MSWiA (zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego) zagwarantuje skuteczniejsze karanie podmiotów naruszających taki sposób prowadzenia gospodarki odpadami.

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie regulacji po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: farmer.pl

 
 
 
Tygodnik Finansowy
-Lubelska Izba Rolnicza o spadku cen jabłek: To zmowa cenowa!
-Zbiory brzoskwiń i nektarynek w UE spadły o 15 proc.
-Malinowo nie jest
-Nawet 500 zł kary za niewywiązywane się z obowiązku segregacji i wywozu śmieci
-Pakiet osłonowy przed wpływem koronawirusa dla rolników niepotrzebny?
-Czy koronawirus mocno zainfekował polską gospodarkę?
-Formalnie rzecz biorąc
-Chiny wyprzedzą Brazylię i UE w produkcji drobiu?
-Wielkopolscy rolnicy szykują się na najgorsze
-Światowe ceny gruntów rolnych rosły o 12 proc. rocznie w ciągu ostatnich 16 lat
-Ceny ziarna zbóż nieznacznie wzrosły
-Podatek rolny w górę
-Eksperci: Raport na temat kasz nie wpłynie na decyzje zakupowe konsumentów
-ARiMR nie wie, ile zaliczek zapłaci


 
Archiwum
- Wrzesień 2021
 
Archiwum roczne
2007
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2006
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2005
I II III IV
V VI VII VIII
IX X XI XII
2004
I IX X XI
XII - - -
 
 
    Dział Handlowy:  Gadu-Gadu 4997525 | wstecz | dalej | do góry | strona główna | administrator | 

   
 
 
E-mail: biuro@netb.pl,   Telefon: +48 12 687-55-00,  Faks: +48 12 395-32-76; +48 12 687-55-01.
 
  NetBrokers Sp. z o.o. dokładając wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na poniższych stronach były kompletne i zgodne z prawdą, nie jest jednak w stanie zagwarantować ich poprawnosci i nie ponosi żadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.